Klienti tiek apkalpoti klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Sazināties ar mums var rakstot uz e-pastu: nordlizings@nordlizings.lv vai zvanot uz tālruni +371 28646461. Aizvērt

Fizisko personu datu apstrādes politika

AS “NORD līzings”, reģistrācijas numurs: 40103472462, juridiskā adrese: Bīskapa gāte 2, Rīga, LV-1050, Latvija (turpmāk – NORD līzings) ir personu datu apstrādes pārzinis, kas nosaka personu datu apstrādes mērķus un prasības saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem: Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. Rūpējoties par Jūsu privātumu “NORD līzings” apņemas to sargāt atbilstoši šai fizisko personu datu apstrādes politikai (turpmāk – Privātuma politika).

Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, tajā skaitā informēt Jūs par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, personas datu uzglabāšanas termiņiem, apstrādes juridiskiem pamatiem, kā arī citu informāciju, kāda mums ir jāsniedz Jums saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz: fiziskajām personām - klientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod NORD līzings jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.). NORD līzings apstrādā šādu kategoriju personas datus:

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē tiek iesniegti personas dati (NORD līzings tīmekļa vietnē, papīra formātā vai telefoniski) un kādās NORD līzings sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

 

Personas datu apstrādes nolūki

NORD līzings apstrādā Jūsu personas datus šādiem nolūkiem:

 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

NORD līzings apstrādā Jūsu personas datus, balstoties uz vienu no sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:

NORD līzings likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 

Personas datu apstrāde un aizsardzība

Noslēgtā līguma saistību izpildes nodrošināšanai NORD līzings var pilnvarot NORD līzings sadarbības partneri veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, līzinga objekta izņemšanas/pārdošanas pakalpojumus. Ja izpildot šos uzdevumus NORD līzings sadarbības partneri apstrādā NORD līzings rīcībā esošos Jūsu personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par NORD līzings datu apstrādes apstrādātājiem un NORD līzings ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai nepieciešamos personas datus tādā apmērā, kādā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

NORD līzings sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar NORD līzings prasībām un piemērojamiem tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai Jūsu noslēgtā līguma saistību izpildei NORD līzings uzdevumā.

NORD līzings aizsargā Jūsu personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un NORD līzings pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

 

Personas datu saņēmēju kategorijas

NORD līzings neizpauž trešajām personām Jūsu personas datus vai jebkuru citu, pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu, informāciju, izņemot:

 

Personas datu glabāšanas ilgums

NORD līzings glabā un apstrādā Jūsu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

Beidzoties iepriekš minētajiem apstākļiem, personas dati tiek dzēsti.

 

Piekļuve personas datiem un citas Jūsu tiesības

Jums ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu datu apstrādi, piemēram, pieprasīt NORD līzings veikt Jūsu personas datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Jums, kā arī tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz NORD līzings likumīgajām (leģitīmajām) interesēm) un tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no NORD līzings pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

NORD līzings sniegs Jums atbildi nosūtot to pa pastu uz Jūsu norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai pēc iespējas ņemot vērā Jūsu norādīto atbildes saņemšanas veidu.

NORD līzings nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Jūsu iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumus atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Jums ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā, (http://www.dvi.gov.lv). juridiskā adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV- 1011, tālruņa numurs: +371 67223131, e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv

 

Piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Jūs varat dot savu piekrišanu tādai personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīzei u.c.), NORD līzings tīmekļa vietnē: wwww.nordlizing.lv.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

NORD līzings tīmekļa vietnes apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

NORD līzings tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi ir pieejami šeit. NORD līzings tīmekļa vietnē var tikt ievietotas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko NORD līzings nenes nekādu atbildību.

 

Citi noteikumi

NORD līzings ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Jums tā aktuālo versiju, ievietojot to NORD līzings tīmekļa vietnē. Šī Privātuma politika stājas spēkā 2018.gada 25.maijā.

Ja Jums ir jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzam, sazināties ar NORD līzings, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju:

AS “NORD līzings”, reģistrācijas numurs: 40103472462, juridiskā adrese: Bīskapa gāte 2, Rīga, LV-1050, Latvija, tālruņa numurs: +371 28 64 64 61, e-pasta adrese: nordlizings@nordlizings.lv

vai rakstot Datu aizsardzības speciālistam, e-pasta adrese: juristi@nordlizings.lv