Līzinga noteikumi automašīnas iegādei

Līguma nosacījumi

Droši auto kredīti

Finansējums līdz 90%

Līguma parakstīšana

 1. Pirms līguma noslēgšanas līzinga ņēmējam jāpārliecinās par automašīnas vai transportlīdzekļa tehnisko un juridisko stāvokli. Ja transportlīdzeklim kādi bojājumi fiksēti jau pēc tehniskās apskates, par to nekavējoties jāpaziņo NORD līzings. Līdz līguma noslēgšanai līzinga devējam jābūt informētam par to, ka automašīnai ir piemērots lietošanas aizliegums (tas var būt saistīts ar notikušu ceļu satiksmes negadījumu).
 2. Līgums stājas spēkā:
  2.1. pēc tam, kad abas puses parakstījušas līgumu pie NORD līzings sadarbības partneriem;
  2.2. pēc tam, kad automašīna CSDD ir reģistrēta NORD līzings īpašumā un līzinga ņēmēja turējumā;
  2.3. pēc tam, kad NORD līzings finansējumu par transportlīdzekļa iegādi ir pārskaitījis pārdevējam (finanšu līzinga gadījumā) vai līzinga ņēmējam (atgriezeniskā līzinga gadījumā).

 

Līzinga ņēmēja pienākumi

 1. Gadījumā, ja transportlīdzeklis kļūst lietošanai nederīgs, bet līzinga atmaksas laiks vēl nav beidzies, līzinga ņēmējam jāveic līzinga maksājumi.
 2. Automašīnas turētājam bez NORD līzings atļaujas nav tiesību transportlīdzekli pārdot vai nodot to trešajām personām, izņemot ģimenes locekļus (bērniem, vecākiem, laulātajiem).
 3. Līzinga darbības laikā automašīnas turētājs apņemas:

            3.1.     par saviem līdzekļiem veikt remontdarbus, uzturēt transportlīdzekli darba kārtībā, savlaicīgi veikt tehnisko apskati;

            3.2.     samaksāt visus izdevumus, kas saistīti ar automašīnas lietošanu, tajā skaitā veikt nodokļu un nodevu samaksas, maksāt administratīvos sodus par pārkāpumiem ceļu satiksmē u.tml.;

            3.3.     ievērot līguma nosacījumus un saņemt NORD līzings atļaujas gadījumos, kad tās ir nepieciešamas, piemēram, izbraukšanai no Latvijas, automašīnas izmantošanai komercpārvadājumiem, izmantošanai personām, kuri nav ģimenes locekļi u.c. gadījumos;

            3.4.     pēc NORD līzings pieprasījuma trīs dienu laikā parādīt transportlīdzekli un tā dokumentus;

            3.5.     paziņot NORD līzings par vārda, uzvārda, dzīvesvietas adreses, kontaktinformācijas (tālruņa numura, e-pasta) izmaiņām.

 

Atbildība par saistību nepildīšanu

 1. Nokavējuma procenti tiek aprēķināti gan fiziskām, gan juridiskām personām.
 2. Ja līzinga ņēmējs nepilda kādu no līguma nosacījumiem, tiek piemērots līgumsods atkarībā no pārkāpuma smaguma līgumā noteiktajā apmērā.
 3. Līgumsods tiek piemērots šādos gadījumos:

           3.1.     ja līzinga ņēmējs nesedz izdevumus, kas saistīti ar automašīnas reģistrāciju, neveic ikgadējo nodevu un nodokļu samaksu;

           3.2.     ja automašīna netiek reģistrēta NORD līzings īpašumā;

           3.3.     ja automašīnai netiek nodrošināta OCTA;

           3.4.     ja iestājas apdrošināšanas gadījums un netiek informēts NORD līzings;

           3.5.     ja bez NORD līzings atļaujas automašīna tiek atsavināta, ieķīlāta vai kā citādi apgrūtināta;

           3.6.     ja automašīna bez NORD līzings atļaujas tiek pārbūvēta, pārveidota, pielāgota vai aprīkota ar īpašām iekārtām;

           3.7.     ja automašīna bez atļaujas tiek nodota trešajām personām, izņemot līzinga ņēmēja ģimenes locekļus;

           3.8.     ja bez atļaujas automašīna tiek izvesta vai ar to tiek izbraukts ārpus Latvijas;

           3.9.     ja pēc NORD līzings pieprasījuma netiek sniegta informācija par automašīnu vai automašīna vai tās dokumenti noteiktā laikā netiek uzrādīti NORD līzings.

 

Par apdrošināšanu

 1. Līzinga līguma darbības laikā nepārtraukti ir jābūt spēkā sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumam (OCTA).
 2. Ja aizdevuma summa pārsniedz 7000 eiro, transportlīdzeklim visu līzinga periodu jābūt sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās apdrošināšanas līgumam (KASKO).
 3. Apdrošināšanas polises jāiesniedz NORD līzings divu darbadienu laikā, nosūtot tās elektroniski vai pa pastu.
 4. Gadījumā, ja NORD līzings veic automašīnu apdrošināšanu, līzinga ņēmējs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar apdrošināšanas polises iegādi un maksā līgumsodu.

 

Līguma laušanas un saistību izpildes kārtība

 

 1. Jebkuram līzinga ņēmējam ir tiesības pirms termiņa izpirkt transportlīdzekli par samaksu, kas atbilst neatmaksātajai līzinga summai un samaksāt procentu maksājumus par aizdevuma izmantošanu. Par savu nodomu līzinga ņēmējam rakstiski jāpaziņo piecas dienas iepriekš.
 2. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā līzinga ņēmējam jāsedz izmaksas, kas saistītas ar automašīnas pārreģistrāciju CSDD.
 3. NORD līzings var vienpusēji lauzt līgumu un pieprasīt pilnīgu aizdevuma atmaksu šādos gadījumos:

           4.1.     ja tiek kavēts līzinga maksājums ilgāk par 20 dienām;

           4.2.     ja tiek kavēti līzinga maksājumi biežāk kā trīs reizes viena gada laikā, katru reizi ilgāk par 10 dienām;

           4.3.     ja aizdevums izmantots līgumā neparedzētiem mērķiem;

           4.4.     ja sniegtas maldinošas vai nepatiesas ziņas aizdevuma saņemšanai;

           4.5.     ja klients neuzrāda automašīnu NORD līzings noteiktajā termiņā;

           4.6.     ja uz automašīnu tiek vērsti trešo personu pieprasījumi;

           4.7.     ja ir izsludināta klienta maksātnespēja vai bankrots;

           4.8.     ja klients ir pasludināts par bezvēsts pazudušu vai ir miris un mantinieki nepārņem saistības.